loading...

فایلهای 2015

من بازدید : 56 چهارشنبه 15 دی 1400 نظرات (0)
 1. https://telegra.ph/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-12-05
 2. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9-12-05
 3. https://telegra.ph/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-12-05
 4. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%A8-12-05
 5. https://telegra.ph/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-12-05
 6. https://telegra.ph/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-12-05
 7. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-12-05
 8. https://telegra.ph/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7-12-05
 9. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-12-05
 10. https://telegra.ph/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-12-05
 11. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-12-05
 12. https://telegra.ph/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-12-05
 13. https://telegra.ph/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-12-05
 14. https://telegra.ph/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-12-05
 15. https://telegra.ph/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9-12-05
 16. https://telegra.ph/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-12-05
 17. https://telegra.ph/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-12-05
 18. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
 19. %D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-12-05
 20. https://telegra.ph/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-12-05
 21. https://telegra.ph/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-12-05
 22. https://telegra.ph/%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-12-05
 23. https://telegra.ph/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-12-05
 24. https://telegra.ph/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-12-05
 25. https://telegra.ph/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-12-05
 26. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-12-05
 27. https://telegra.ph/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-12-05
 28. https://telegra.ph/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%A8-12-05
 29. https://telegra.ph/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-12-05
 30. https://telegra.ph/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-12-05
 31. https://telegra.ph/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7-12-05
 32. https://telegra.ph/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-12-05
 33. https://telegra.ph/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-12-05
 34. https://telegra.ph/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-12-05
 35. https://telegra.ph/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-12-05
 36. https://telegra.ph/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-12-05
 37. https://telegra.ph/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%A6%D9%88-12-05
 38. https://telegra.ph/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-12-05
 39. https://telegra.ph/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-12-05
 40. https://telegra.ph/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-12-05
 41. https://telegra.ph/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-12-05-2
 42. https://telegra.ph/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-12-05
 43. https://telegra.ph/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-12-05
 44. https://telegra.ph/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88-12-05
 45. https://telegra.ph/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-12-05
من بازدید : 413 یکشنبه 15 تیر 1399 نظرات (0)

در خصوص ریز نمرات تحصیلی چند نکته مهم و اساسی وجود دارد که به شرح زیر است. 

 

بخش الف

نکات مربوط به تاییدات در دادگستری (نکات شکلی)  

 

الف یک

ریز نمرات دوران ابتدایی 

 

در صورتی که دارای مهر و امضای معرفی شده آموزش و پرورش باشد، قابل تایید است. این مهر و امضای به غیر از مهر و امضای مدرسه و اداره امتحانات و ............. است. منظور از مهر و امضای معرفی شده، مهر و امضایی است که بر اساس قوانین و مقررات به اداره امور مترجمان رسمی معرفی شده است؛ بدین معنی که آموزش و پروش، نمونه مهر و امضای شخصی که مجاز به تایید مدارک است را به صورت رسمی به اداره کل امور مترجمان رسمی معرفی کرده و اراده مذکور بر اساس رویه های متداول خود به کارشناسان معرفی کرده است و در صورتی که مدارک مورد نظر دارای مهر و امضای مذکور باید، کارشناسان اقدام به تایید ترجمه آنها خواهد نمود. 

 

الف ب

ریزنمرات دوران راهنمایی 

 

 در صورتی که دارای مهر و امضای معرفی شده آموزش و پرورش باشد، قابل تایید است. این مهر و امضای به غیر از مهر و امضای مدرسه و اداره امتحانات و ............. است. منظور از مهر و امضای معرفی شده، مهر و امضایی است که بر اساس قوانین و مقررات به اداره امور مترجمان رسمی معرفی شده است؛ بدین معنی که آموزش و پروش، نمونه مهر و امضای شخصی که مجاز به تایید مدارک است را به صورت رسمی به اداره کل امور مترجمان رسمی معرفی کرده و اراده مذکور بر اساس رویه های متداول خود به کارشناسان معرفی کرده است و در صورتی که مدارک مورد نظر دارای مهر و امضای مذکور باید، کارشناسان اقدام به تایید ترجمه آنها خواهد نمود. 

 

الف ج

ریز نمرات دوران دبیرستان 

 

 این نوع ریزنمرات باید از طریق مراکز پیشخوان دولت به تایید آموزش و پرورش برسد. دوستان توجه داشته باشند که متقاضی باید کپی مدارک مورد نظر را به همراه اصل تحویل مراکز پیشخوان دهد و در آنجا مسئوا مربوطه از متقاضی تایید سوال خواهد نمود که شماره دارالترجمه و یا نام مترجم رسمی را اعلام کند تا برای همان مترجم مروبطه تاییدات را ارسال کند. ارسال تاییدات بدین معنی است که پاسخ تاییده به پنل کاربری مترجم مربوطه ارسال خواهد شد و مترجم می تواند آن را کنترل کند. شماره کاربری و رمز عبور هر مترجم را اداره امور مترجمان رسمی تعریف و به مترجم اعلام خواهد نمود. دوستانی که این اطلاعات را ندارند باید با اداره کل امور مترجمان تماس بگیرند. پس از این که جواب تاییدات وارد پنل کاربری مترجم شد، مترجم باید آن را پرینت و مهر و امضا کند و همراه ترجمه، برای دادگستری ارسال کند.   

 

الف د

ریز نمرات دوران پیش دانشگاهی 

 

 این نوع ریزنمرات باید از طریق مراکز پیشخوان دولت به تایید آموزش و پرورش برسد. دوستان توجه داشته باشند که متقاضی باید کپی مدارک مورد نظر را به همراه اصل تحویل مراکز پیشخوان دهد و در آنجا مسئوا مربوطه از متقاضی تایید سوال خواهد نمود که شماره دارالترجمه و یا نام مترجم رسمی را اعلام کند تا برای همان مترجم مروبطه تاییدات را ارسال کند. ارسال تاییدات بدین معنی است که پاسخ تاییده به پنل کاربری مترجم مربوطه ارسال خواهد شد و مترجم می تواند آن را کنترل کند. شماره کاربری و رمز عبور هر مترجم را اداره امور مترجمان رسمی تعریف و به مترجم اعلام خواهد نمود. دوستانی که این اطلاعات را ندارند باید با اداره کل امور مترجمان تماس بگیرند. پس از این که جواب تاییدات وارد پنل کاربری مترجم شد، مترجم باید آن را پرینت و مهر و امضا کند و همراه ترجمه، برای دادگستری ارسال کند.   

 

 

الف ه

ریز نمرات دوران دانشگاهی 

 

 دانشگاه های دولتی (باید به تایید وزارت علوم برسد در میدان فردوسی) البته باید متقاضی از طریق سایت وزارت علوم کپی مدارک را آپلود کند و سپس به صورت حضوری مدارک را تایید کند. زمان مراجعه متقاضی از طریق پیامک و اطلاع رسانی به روشهای دیگر، به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

 

دنشگاه آزاد (با به تایید ساختمان مرکزی واقع در پونک برسد . البته دانشنامه های دارای هولوگرام و شماره ردیف و تاریخ در پشت دانشنامه نیاز به این تاییدات ندارد) 

 

مدارک رشته های پزشکی و زیرمجموعه های آن (باید به تایید وزارت بهداشت در شهر غرب برسد) 

 

الف و

ریز نمرات حوزه علیمه

 

باید به تایید مدیریت حوزه علیمه در قم و با مهر و امضای معرفی شده باشد. 

 

بخش ب

نکات مربوط به ترجمه (نکات ماهوی)

 

 معادل رایج جا افتاده آموزش و پروش به زبان انگلیسی، education هست که در دارالترجمه ها معمول است و به نظر میرسد که General Education  صحیح تر است چون در واقع تحصیات عمومی است که برای همگان لازم است. 

منبع : 

https://heritageit.edu/scripts/transling/

من بازدید : 209 پنجشنبه 05 تیر 1399 نظرات (0)
من بازدید : 225 پنجشنبه 15 اسفند 1398 نظرات (1)

تاچ‌ و ا‌ل‌ سی‌دی تلفن همراه و چیزهایی که بایستی در رابطه آن بدانید: بیشترین تعمیراتی که ما با آن ها مواجه می شویم تعمیرصفحه نمایش شکسته و ترک خورده میباشد. هنگامی که صفحه موبایل شما می شکند یا این که ترک می خورد ممکن میباشد ندانید که حقیقتا کدام قطعه از تاچ و ال سی دی یا این که نمایشگر تلفن همراه‌تان شکسته میباشد و نیاز به بده بستان کدام قطعه از ال سی‌دی یا این که تاچ گوشی خویش دارید.

علاوه بر این، اشخاص متعددی می‌باشند که تفاوت در بین ال سی‌دی، گلس یا این که صفحه شیشه‌ای، تاچ اسکرین یا این که دیجیتایزر را نمی‌دانند. به این ترتیب او‌لین چیزی که نیاز میباشد بدانید ساختار ال سی‌دی نمایشگر تلفن همراه میباشد. در تصویر ذیل ساختار تاچ و ال سی‌دی یک تلفن همراه را مشاهده می کنید.


تاچ و ال سی دی شامل چه قطعاتی میباشد؟؟



از دید تئوری، مونتاژ یا این که اسمبلی ال سی‌دی نمایشگر تلفن همراه از چهار قطعه ساخته شده میباشد؛ شیشه یا این که گلس جلویی، دیجیتایزر یا این که تاچ اسکرین تلفن همراه (مشتمل بر کابل فلت نیز میباشد)، ال سی‌دی (دارنده کابل فلت میباشد)، صفحه نور بگراند و کادر تاچ اسکرین



از کجا بفهمیم کدام قطعه از تاچ ال سی دی شکسته میباشد؟



صفحه شیشه‌ای جلویی مسئولیت حفظ، مشاهده و همت کاغذ اکران تلفن همراه شمارا برعهده داراست. تاچ اسکرین یا این که صفحه تاچ، لایه واضح بسیار ظرافت میباشد که در بین ال سی دی و شیشه یا این که گلس جلوی تلفن همراه قرار میگیرد. این قطعه‌ای میباشد که لمس شمارا شم می کند و به عملیات کلیک کردن، زوم کردن و تعیین کردن روی تلفن همراه جواب میدهد.

قطعه یا این که ورق ال سی‌دی نیز برای کیفیت کاغذ اکران و برخورد به لمس مهم میباشد و این به عبارتی چیزی میباشد که موقع نگاه کردن به تلفن همراه مشاهده میکنید.

 


از کجا بفهمیم تاچ شکسته یا این که ال سی دی؟

 


1) گلس تاچ ال سی‌دی:

درصورتی که تنها شیشه یا این که گلس تاچ و ال سی‌دی تلفن همراه شما مجروح باشد، آن‌گاه روی تاچ و تلاش صفحه نمایش شما تاثیری نمی‌گذارد مگر در برخی مواقع روی یکسری نقطه‌ای که موبایل رخنه‌ خورده میباشد. وقتی که موبایل از دست‌تان میفتد و سوراخ بر میدارد شکستن گلس آن نسبت به موقعیت‌های بعدی خوشبینانه‌ترین شرایط میباشد که می‌قدرت خاطرنشان کرد ردوبدل نادر هزینه‌خیس می شود.


آیا تعویض گلس فعالیت درستی میباشد؟



معمولا کاربران موبایل‌های تلفن همراه برای اینکه هزینه نادر‌تری پرداخت نمایند، تعویض گلس را به جای تعویض تاچ ال‌سی‌دی گزینش می‌نمایند. در واقع صرفا مزیت این دسته تعمیرات تنها در همین آیتم خلاصه میگردد. متاسفانه ردوبدل گلس با اعتنا به ریسک بالایی که دارااست یک فعالیت اصولی محسوب نمی شود. گزارشات بخش اعظمی از جانب کاربرانی که دست به تعویض گلس زده‌اند به ما رسیده بر پایه ی اینکه تاچ ال‌سی‌دی بعداز تعویض گلس از کیفیت خیر برخوردار وجود ندارد. یا این که این گونه تاچ ال‌سی‌دی‌ها با کوچک‌ترین ضربه دوبار اختلال شکستگی گلس پیدا کرده‌اند. همینطور گزارشاتی از کنده شدن گلس از کناره‌ها به دست ما رسیده میباشد که همگی‌ی این‌ها نشان از عدم عملکرد این جور تعمیرات در دراز برهه زمانی داراست. شایسته ترین طرز جهت برطرف کردن خلل باخت گلس تلفن همراه‌‌های تلفن همراه بده بستان تاچ ال‌سی‌دی تلفن هوشمند شماست. با این وجود تعویض گلس به جهت به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی هنوز یک تعیین خوب برای بخش اعظمی از یوزرها به حساب میآید. شما می توانید برای کسب داده ها طولانی تر نوشته ی علمی بده بستان گلس و تعمیر ال‌سی‌دی شکسته موبایل‌های سامسونگ و آیفون را مطالعه فرمائید.



از کجا تشخیص بدهیم که تاچ، ال سی دی یا این که گلس شکسته میباشد؟


2) شکستن تاچ گوشی تلفن همراه:

تاچ اسکرین، لایه شفافی از پلاستیک میباشد که سیگنال لمس‌ها را میخواند و آن را به واحد پردازشگر منتقل می کند.

چنانچه تاچ تلفن همراه شما شکسته باشد، عملکرد لمسی موبایل از عمل می‌ افتد، ولی هنوز هم می توانید مشاهده کنید چه چیزی روی صفحه نمایش در اکنون حادثه افتادن میباشد و نمایشگر موبایل معمولا همچنان باید نرمال عمل نماید.



از کجا تشخیص بدهیم که تاچ موبایل شکسته میباشد؟


3)شکستن ال سی دی موبایل

هنگامی که ال سی‌دی LCD میشکند، پانل صفحه نمایش دارنده لکه‌های تیره یا این که رخنه‌‌های تار عنکوبتی یا این که هر دو میباشد و ممکن میباشد دیگر چیزی روی برگه اکران خویش نتوانید ملاحظه کنید. در صورتی‌که ورقه اکران تلفن همراه گوشی دارنده خطوطی در درون خویش باشد و یا این که ظاهری مشابه ریختن جوهر داراست پس به احتمال زیاد ال سی دی آن شکسته میباشد. بخش اعظمی از مشتریان دارنده تلفن همراه‌های ال سی‌دی شکسته، وجود جوهر را باطن صفحه نمایش‌های تلفن همراه خویش گزارش کرده‌اند.

چیزهایی که درباره ی تعویض تاچ ال سی دی موبایل می بایست بدانید

موقعیت دیگری نیز موجود هست که شما هنوز میتوانید تصاویر را با یک ال سی‌دی خراب ببینید ولی ورقه آن بسیار بدون نور میباشد.

از آن‌جایی که ال سی‌دی تحت گلس و تاچ قرار گرفته در صورتی‌که افتادن تلفن همراه‌تان سبب به شکستن و خراب شدن ال سی‌دی و یا این که شاید حاد شدن هم گلس و هم تاچ شود در هر وضعیت از آن جایی که ال سی دی شکسته میباشد بایستی کل قطعات تاچ و ال سی دی تعوض شود.


4) تغییر تحول رنگ تاچ ال‌سی‌دی:

در برخی از تلفن همراه‌های تلفن همراه ممکن میباشد به جهت ضربه تناول کردن یا این که ذیل فشار بودن موبایل، با تغییر‌و تحول رنگ روبرو گردید. برای مثال بارها چشم شده‌است که بعداز شکستگی گلس موبایل گوشی، بعضا از نصیب‌های ال‌سی‌دی سیاه شود یا این که در مواقعی به رنگ بنفش در بیاید. معولا به جهت ضربه وارداتی گاز مو جود در تاچ ال‌سی‌دی به خارج نشت پیدا می کند و این مسئله سبب ساز می شود معدود‌معدود این گاز کل کاغذ را فرا بگیرد و در غایت طی چندساعت تا حداکثر یک‌سری روز کل تاچ ال‌سی‌دی شما بنفش و آن گاه سیاه شود. در صورتی‌که با چنین موردی روبرو شدید متاسفانه می بایست تاچ ال‌سی‌دی خویش را کاملا ردوبدل نمائید. ولی تغییر‌و تحول رنگ تنها به‌این مورد ها خلاصه نمی شود. در بعضا از تلفن همراه‌های تلفن همراه به جهت استعمال زیاد استفاده کننده یا این که قرار به چنگ آوردن در گرمای بالا ممکن میباشد تاچ ال‌سی‌دی شما به زرد رنگ در بیاید و این زمینه کیفیت تاچ ال‌سی‌دی را زیر می آورد.


تاچ و ال سی دی را غیروابسته ازهم می توانیم بده بستان کنیم؟



تلفن همراه‌های آیفون و سامسونگ را در حیث بگیرید، این‌ها دارنده تکنولوژی داخل سلولی و برون سلولی برای ایجاد صفحه نمایش خویش می باشند که در آنان پانل تاچ و پانل ال سی دی با یک دیگر مخلوط میشوند.

ما میتوانیم قاعده کلی این قضیه را از روش عکس پایین به صورت خلاصه شرح دهیم.



نکاتی راجع‌به تعویض تاچ ال سی دی موبایل



به این ترتیب هنگامی این مدل از تاچ یا این که ال سی‌دی ها بشکنند رویکرد معقولی وجود ندارد که تنها تاچ اسکرین یا این که ال سی دی را بده بستان نمائید چرا‌که ال سی دی و تاچ درین سیرتکامل تاچ و ال سی دی ها به همدیگر چسبیده‌اند و برای جداگانه کردن آن ها از یکدیگر به ماشین آلات رشته‌ای نیاز میباشد. به علاوه این احتمال موجود هست که با این فعالیت شکستگی اضافه شود و به ال سی دی جراحت رسد.

تفاوت فی مابین ال سی دی، تاچ و گلس تلفن همراه چه می‌باشد؟

ممکن میباشد موقع اسمبل کردن یا این که گشودن به ال سی دی زیاد فشار وارد شود و سوراخ بخورد. در‌این شرایط ما پیشنهاد می کنیم کل اسمبلی تاچ ال سی دی خویش را ردوبدل نمائید.

با این هم اکنون، در صورتیکه تنها گلس موبایل‌تان شکسته میباشد این احتمال موجود است که بتوانید تنها شیشه جلوی آن را تعویض نمایید.

در هر چهره، بهتر میباشد برای موبایل خویش گلس حفظ کننده شیشه‌ای باکیفیت یا این که کاور و کیف چرمی تنظیم نمایید تا آن را در قبال خطر افتادن، رخنه‌ تناول کردن و ضربه‌های سنگین در به کارگیری روزمره حفظ نمائید و موقع بده بستان گلس، تاچ اسکرین یا این که ال سی‌دی شکسته مطمئن گردید که قطعات اصلی و اورجینال را خریداری می کنید.

http://louisqsss38394.pages10.com/--31252343

http://kameronjjjk95051.ampblogs.com/--29679943

http://kylerklll49405.blogolize.com/--31437842

http://jasperzbcc72738.suomiblog.com/-10151990

http://louispttt39495.full-design.com/--31925244

http://spencerjkml06172.tinyblogging.com/--30767717

http://cesartwxy51617.thezenweb.com/--32606757

http://edwinsvww40506.blog5.net/30585236/

http://angelowyzy51616.diowebhost.com/25112680/

http://miloqrrq27383.affiliatblogger.com/26942255/

http://travisijjj05061.fitnell.com/29308919/

http://kameronqsss38394.dbblog.net/20753282/

http://alexisybcc72738.ezblogz.com/20463206/

http://caidenswxw40516.designertoblog.com/20081656/

http://lanesuuu49405.blogs-service.com/20154350/

من بازدید : 224 دوشنبه 09 دی 1398 نظرات (0)

 

آموزش خصوصی زبان انگلیسی در تهران

امروزه یادگرفتن لهجه انگلیسی یک ضرورت غیرقابل انکار است چون گویش انگلیسی , لهجه دانش است و یادگرفتن حرفه های گوناگون در سطح ها خوب و ساخت دانش به لهجه انگلیسی صورت می‌گیرد همینطور با بسط جهانی سازی ارتباطات در میان الملل , برنامه های صدا و سیما , تجارت های جهانی و یادگرفتن علم ها نو , همه به لهجه انگلیسی خواهد بود و عدم شناخت با گویش انگلیسی باعدم معاش در دنیای امروزی مدرن برابر خواهد بود .


موسسه لهجه های خارجه تهران گویش با دقت به محدودیت وقتی شما لهجه آموزان متشخص و همینطور هدف ها و هدف شما این تضمین را به شما می دهد که بتوانید لهجه مورد‌علاقه خویش را در کوتاه ترین زمان ممکن فراگرفته و در مراحل فراگیری خویش با کمپانی در امتحان های عصر ای اموزشگاه که به وسیله سوپروایزر دانش سرا گرفته می شود تراز ترقی خویش را تحلیل فرمائید .


علاوه بر آنکه درس دادن سری گویش انگلیسی می‌تواند در کوتاه ترین زمان لهجه آموزان را برای هدف ها خویش مهیا نماید , میتواند یک کدام از شایسته ترین و موثرترین راه و روش ها برای یادگرفتن لهجه انگلیسی باشد به دلیل آن که کمپانی در کلاسهای همگانی و گروهی فراگیری لهجه انگلیسی , خیر صرفا وقت زیاد بسیار از لهجه آموز را تلف می نماید بلکه ممکن است با دقت به زمان طولانی لهجه آموز از ادامه یاد گرفتن منصرف شود و چه بسا نتواند ترقی خویش را ملموس شم نماید .


کلاس های خصوصی گویش انگلیسی می‌تواند با دقت به اعتنا بالای معلم بر 4 مهارت مهم لهجه آموز , در کوتاه ترین زمان بیشترین بازدهی را برای گویش آموز محیا سازد و ایشان بتواند ترقی خویش را هرچه بیشتر حس نماید .

 

برخی سرویس ها ویژه اموزشگاه :

• فراگیری مکالمه تضمینی

 

• عصر های ویژه اختصاصی شاغلین , پزشکان و مهندسین , مسافرین و مهاجرین , بانوان منزل دار و کودک ها حتی‌در خانه و محل کارتان

 

• اعزام کارآزموده ترین اساتید خانم و آقا به سرتاسر تهران

 

• پشتیبانی و پیگیری دائمی بوسیله سوپروایزر دانشسرا در زمان عصر آموزشی شما

 

• پرداخت غیر نقد شهریه تا پایان زمان آموزشی

 

• بررسی فرایند ترقی آموزشی گویش آموز بوسیله اساتید و اموزشگاه

 

• عصر های ویژه فشرده از اساس تا توسعه یافته

 

یادگرفتن زبان انگلیسی از صفر

از آنجا بیشتر اشخاص عشق و علاقه مند به فرا گرفتن لهجه انگلیسی می‌باشند و این تراز از فراگیری اختصاصی اشخاص دوچندان متعددی است ; تهران گویش علم , یک طرح ریزی زیاد آراسته را پباده سازی کرده است تا لهجه آموزی که از صفر یاد گرفتن لهجه انگلیسی را آغاز نموده است بتواند مهمترین اصطلاحات انگلیسی , عبارات انگلیسی , جمله‌ها انگلیسی و تمام یادگرفتن های واجب برای مکالمات روزانه گویش انگلیسی را بخوبی بیاموزد . در این جهت جدیدترین متدهای آموزشی عالم بکار گرفته می شود . چهار مهارت با اهمیت شنیدن , سخن کردن , نوشتن و تلاوت بطور به طور همزمان فراگیری داده می شود و گویش آموز فارغ از هیچ گرفتاری ای میتواند با به کار گیری از شایسته ترین منابع آموزشی جان دار , لهجه انگلیسی را بیاموزد .

 

این دسته کلاس منحصر اشخاصی است که در امتحان انتخاب مرحله گویش انگلیسی , بخشی از مرحله المنتری یا این که تازه کار بوده و میخواهند فراگیری گویش انگلیسی را از صفر آغاز کنند . جمع متعددی از کسانی نیز که پیش از این به کلاس های لهجه رفته البته گویش را برای مدت متعددی ول کرده اند در‌این مرحله از یادگرفتن قرار میگیرند .

 

مکالمه روز مره انگلیسی

افرادی که قصد دارا‌هستند در کشورهای انگلیسی گویش اقامت داشته باشند یا این که قصد دارا هستند مدت را برای ادامه علم آموزی یا این که کار به آن سوی مرز بروند , او‌لین چیزی که واجب دارا‌هستند , فرا گرفتن مکالمه روزانه انگلیسی است . از‌آنجا‌که گویش انگلیسی یک گویش جهانی است اکثر اوقات کشورهای بزرگ اروپا و ایالات متحده به‌این گویش سخن مینمایند . بدین ترتیب در تهران لهجه علم , این مدل کلاس یادگرفتن گویش انگلیسی اجرا مي شود تا اشخاص با هر هدفی بتوانند مکالمه انگلیسی را بصورت روان و سلیس بیاموزند .

 

کلاس های درس دادن خصوصی

در سالیان اخیر تعداد دانشجویانی که رغبت دارا‌هستند برای ادامه علم آموزی به کشورهای فرنگی مهارجرت کنند , روز آپدیت در هم اکنون پرورش بوده است . عمده دانشکده های اروپایی و آمریکایی برای قبول دانشجوها فرنگی یک نمره لهجه انگلیسی می‌خواهند که شخص طی گذراندن امتحان آیلتس و تافل بایستی آن را کسب کرده‌باشد . این امتحان برای جمعی از دانش کده حکم کاغذ ورود را داراست و در حالتی که دانشجویی نمره گویش بالایی داشته باشد او‌را می پذیرند . تعداد دانشجویانی که قصد به چنگ آوردن اپلای را دارا‌هستند , روز آپدیت بیشتر می شود و همین مسائل اهمیت کلاس های تافل و آیلتس را صد چندان میکند .

 

در تهران لهجه علم , کلاس های درس دادن محرمانه آیلتس و تافل پایین یک برنامه سازماندهی شده و بوسیله اساتید مجربی با نمره های بالای آیلتس و تافل اجرا مي شود . از این رو بیشتر گویش آموزان این اموزشگاه می‌توانند بعد از سپری کردن کلاس های آموزشی , فورا در امتحان تافل و آیلتس پذیرش شده و نمره های زیاد بالایی را کسب کنند .

هزینه کلاس های تدرس خصوصی

یک کدام از گرفتاری حساس لهجه آموزان هزینه کلاس های درس دادن محرمانه لهجه است . خوشبختانه هزینه کلاس در تهران لهجه علم برای کلاس های حضوری در اموزشگاه و کلاس هایی که در دفتر شما یا این که خانه اجرا مي شود یکی می‌باشد . هزینه هر کلاس با دقت به تراز فراگیری شما , تعداد جلسات آموزشی و معلم ذی‌ربط گزینش می شود . همان طور که گفته شد در تهران لهجه علم هزینه ها برای لهجه آموز قسط بندی می شود تا در پرداخت برای آن ها مشکلی پیش نیاید و از آن‌جا که کلاس ها بصورت تضمینی اجرا مي شود , در حالتی که لهجه آموز از کلاس خویش ناراضی باشد , وجه بصورت بی نقص به او پس داده خواهد شد .
درصورتی که میخواهید در خصوص هزینه کلاس ها داده ها ظریف تری کسب فرمایید , میتوانید از روش راههای ارتباطی پایین با مشاوران ما تماس بگیرید تا با دقت به تراز لهجه شما , هزینه کلاس ها را به شما اعلام کرده و داده ها حتمی و اضطراری در باب کلاس ها را در اختیار شما دوستان خوب قرار دهند .
کلاس های تدریس خصوصی کنکور و امتحان استخدامی
کنکور یکی مهمترین امتحان هایی میباشد که تا کنون در کشور‌ایران برگزار شده‌است. درصد زبان انگلیسی قادر است سکو یک شخص را در کنکور تا هزاران رقم بالا و زیر کند. لهجه انگلیسی یکی درس های همگانی بسیار مهم در کنکور میباشد. از این رو در تهران لهجه علم، کلاس های تدریس خصوصی کنکور در سطح بالایی اجرا مي شود و اشخاص برای زدن آزمایش های بسیار تاثیر گذار کنکور مهیا می‌گردد.

خصوصیت های کلاس های تدریس سری زبان انگلیسی

• در آستانه تمام عصر ها و کلاس های یادگرفتن لهجه انگلیسی دانشسرا، امتحان انتخاب سطح بطور بدون‌پول از تمام زبان آموزان گرفته میگردد.
• شهریه تمام کلاس ها برای زبان آموزان قسط بندی خواهد شد تا شخص بتواند در زمان زمان آن را پرداخت کند.
• ۳۵ گردهمایی مکالمه روزانه زبان انگلیسی بصورت به طور کامل تضمینی بصورت سری در موسسه، دفتر کار و یا این که خانه اشخاص برگزار می شود.
• عصر های مکالمه زبان انگلیسی بصورت کاربردی و منحصر برای مدیران سازمان ها، شرکتهای و تجار و مسافرین کشورهای فرنگی
• تدریس سری مکالمه زبان انگلیسی بصورت تماما کاربردی ویژه مذاکره، مسافرت، هجرت به کشورهای فرنگی، فعالیت و یا این که علم آموزی
• یادگرفتن زبان بصورت زمان های ویژه آمادگی امتحان سفارت
• برگزاری زمان های ویژه فراگیری زبان انگلیسی از صفر تا صد و بصورت به طور کامل تخصصی و عصر های آموزشی جامع بقیه لهجه ها ویژه افراد، مهندسین و پزشکان، متخصصان و مدیران، پسنل ارگان های اداری و دولتی، مسافران
• برگزاری کلاسی های مکالمه زبان انگلیسی و لسنینگ لهجه انگلیسی (ادراک شنیداری زبان)
• اعزام فوری شایسته ترین اساتید برگزیده خانم و آقا به تمام نقاط استان تهران
• تدریس سری لهجه انگلیسی بوسیله شایسته ترین اساتید اهل ایران و فرنگی و حتی اساتید پررنگ نی تیو
• قابلیت و امکان اعزام اساتید بسیار ماهر لهجه برای تدریس سری زبان به بانوان، دوشیزه و کودک ها در خانه
• فراهم عقد قرارداد با نهادهای مهم، شرکت های و شرکتهای
• برگزاری کلاس های ویژه شاغلین در روزهای پنج شنبه و آدینه
• دارنده کار کشته ترین قاب آموزشی تخصصی در تهران
• تمام شهریه و مخارج فراگیری لهجه انگلیسی با دقت به قدرت مالی اشخاص بصورت به طور کامل توافقی در ۸ الی ۹ قسط اخذ می‌گردد.
• یادگرفتن لهجه انگلیسی به خردسالان در قالب تدریس خصوصی لهجه به وسیله اساتید ویژه خردسالان که زمان های مربی گری ماهر را گذرانده اند.
• برگزاری عصر های تخصصی فراگیری لهجه انگلیسی صفر تا صد ویژه امتحان های MSRT, UTEP , MCHE , TOLIMO , GRE , TOFEL , IELTS
• در تمام عصر های آموزشی تمرکز بر روی تقویت چهار مهارت اصلی سخن کردن (SPEAKING) , شنیدن (LISTENINF) , قرائت (READING) , تایپ کردن (WRITTING) میباشد.
• مکالمه لهجه اینجانب ضعیفه، چندین گردهمایی ارتفاع میکشه تا اینجانب به مکالمات روزانه انگلیسی مسلط بشم؟
• ما در تهران لهجه علم برای کسانی که مکالمه لهجه آن ها ضعیف است، ۳۵ گردهمایی مکالمه تضمینی که بصورت خصوصی اجرا مي شود را سفارش میکنیم که بعداز این کلاس ها تا حد خیلی خیر و خوبی مسلط به مکالمات لهجه درخواستی آن‌ها میشود.
• ارتفاع روزگار هر گرد هم آیی کلاس سری زبان انگلیسی چقدر میباشد؟
• دوران هر گرد‌همایی برای همه لهجه ها ۱٫۵ ساعت هست.
• هزینه تدریس سری لهجه انگلیسی چقدر هستش؟
• هزینه تدریس سری لهجه انگلیسی در خانه، دفتر و یا این که موسسه یک کدام از است. هزینه ها با اعتنا به تجربه و سوابق معلم، سند تحصیلی، طرز تدریس و … بستگی داراست و شایسته ترین منش این است که شما از روش شماره تماس های جان دار در وبسایت تهران لهجه علم با کارشناسان ما تماس بگیرید تا آن‌ها پس از حرف با شما و اطلاع از وضعیت شما ارزش یا این که هزینه تدریس را به شما اعلام کنند. البته درکل با اعتنا به کیفیت بالای زمان ها و کلاس های ما، هزینه هایی که ما به شما اعلام می‌نماییم صد رد صد مطلوب و منصفانه خواهد بود. همینطور قرائت نوشته‌ی‌علمی هزینه تدریس سری لهجه انگلیسی وبسایت دانش سرا تهران زبان علم که دربردارنده نکات مفیدی در این مورد هست هم پیشنهاد میشود.

برای یادگیری لهجه انگلیسی از کجا استارت کنیم ؟

در‌حالتی که هدف ها شما با برنامه ها و سبک آموزشی تهران لهجه علم هم خوانی دارااست، با شوق واشتیاق فراوان مهیا ارائه شایسته ترین یادگرفتن های لهجه انگلیسی در تمامی مقاطع به شما دوست گرامی هستیم. در صورتی‌که می‌خواهید همین حال حاضر ارشاد های لازم را راجع به کلاس های خصوصی دانشسرا کسب فرمائید میتوانید از روش راههای ارتباطی پایین با ما تماس بگیرید.
پیشنهاد ما به شما این میباشد پیش از هرچیزی معین کنید که انگیزه شما از یادگیری لهجه انگلیسی چه است؟ میخواهید به چه سطحی از لهجه انگلیسی برسید؟ بعداز آن با عزم بی نقص و عزمی راسخ برنامه آموزشی خویش را دنبال کنید. یادگیری لهجه انگلیسی بیش تر از هر چیزی اراده و عزم شمارا می طلبد که با هدف کلاس ها و فراگیری ها را دنبال فرمایید.

 

 

http://mediajx.com/story7314369/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmark-dofollow.com/story6238899/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://prbookmarkingwebsites.com/story4366599/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://socialmediainuk.com/story4810208/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://dirstop.com/story5101238/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://opensocialfactory.com/story3945469/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://socialnetworkadsinfo.com/story4972838/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://socialmediastore.net/story4942535/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://socialrus.com/story4541434/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://ztndz.com/story6601504/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkloves.com/story5007760/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkport.com/story4953666/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkstumble.com/story512139/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkbirth.com/story4750888/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://getsocialpr.com/story5009411/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkstime.com/story6083703/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://gatherbookmarks.com/story6161166/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkrange.com/story6874006/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkextent.com/story6991760/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkspring.com/story519939/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkja.com/story6991332/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarksknot.com/story7000274/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarkswing.com/story6983170/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://letusbookmark.com/story6857434/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://hindibookmark.com/story6864644/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://bookmarketmaven.com/story6154993/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://iowa-bookmarks.com/story6161868/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

http://nybookmark.com/story6160173/آموزش-خصوصی-زبان-انگلیسی-در-تهران

من بازدید : 300 جمعه 26 مهر 1398 نظرات (0)

در این مقاله , به بررسی PS5 می‌پردازیم . نسبتاً 4 سال است که PlayStation 4 , عرضه شده‌است . با این‌که PlayStation 4 کنسولی درگیر کننده است , البته دوستداران سونی , به‌دنبال جانشینی تازه خیس و کارکشته خیس برای آن می باشند . به صورت ارگانیک اسم این جایگزین , PlayStation 5 هست . البته این کنسول چه هنگامی منتشر میگردد و خصوصیت های آن چه طور هستند؟

نمایشگاه E3 2018 , اخیرا برگزار شد . گذشته از E3 2018 هیچ کس توقع عرضه ورژن تازه کنسول سونی را نداشت . ولی بازی های جدیدی مانند The Elder Scrols VI معرفی شدند که PlayStaion 4 , توان اجرای آنها‌را ندارد . John Kodera , رئیس این مجموعه جدیدا اعلام نموده است که کنسول PS4 , به تراز انتها قدمت خویش رسیده است .

چه بسا PS4 Pro نیز در حالا ضعیف خیس شدن نسبت به رایانه های گیمینگ است . اما PS4 هنوز نیز فروش فراوان بالایی دارااست . به نحوی که در سه ماهه نخستین 2018 , 76 میلیون دستگاه , فروخته است .

PS4 ممکن است به زودی توقف ساخت شود . البته این به آن معنی نیست که‌این کنسول ضعیف فعالیت نموده است . سونی هنوز مورخ مشخصی برای عرضه PS5 معین نکرده است . به همین منظور هر چیزی که ابلاغ میکنیم , بر پایه ی شایعات و گفته های کارمندان این مجموعه است .


PS5 چه هنگامی دردسترس خواهد بود


موسسه ها دیگر کنسول های گیمینگ , همه میدانند که به زودی PS5 عرضه خواهد شد و بازی های بزرگی را پشتیبانی خواهد کرد . ولی سوال بزرگ این است که چه وقتی این کنسول توانمند عرضه خواهد شد؟ سونی بدون شک شرایط بازار را در لحاظ می‌گیرد و با توسعه و گسترش دهندگان و سازندگان قعطات دشوار افزاری همانگ کرده تا شایسته ترین زمان تکثیر را تعیین نماید .
کنسول بازی ps5

PlayStation Plus



اعلامیه ای نو در رابطه با PlayStation Plus , به بعضا از شایعات در رابطه PS5 جواب بخشید . از مارچ 2019 به سپس , PS Plus دیگر بازی های PS3 و یا این که PSVita را به صورت بدون‌پول پشتیبانی نخواهد کرد .


کیفیت 4K


یکی‌از منش هایی که می توان از روش آن مورخ عرضه این کنسول را فهمید , بررسی فناوری های آن است . در‌این بخش , تلویزیون های 4K را بررسی می‌کنیم . PS4 Pro میتواند از دید فنی , 4K را پشتیبانی نماید . هر چه کیفیت تلویزیون ها بیشتر شود , اهمیت PS4 و PS4 Pro بیشتر کاهش می‌یابد .

مانیتور 8K موجود هست , ولی تلویزیون های 4K , برای منزل ها بیشتر به کارگیری می شود . مانیتور 4K , دستکم چیزی است که از PS5 توقع می‌رود . مانیتور 8K مضاعف شگفت انگیر است . در بنا شده در سال 2020 ( عرضه احتمالی PS5 ) فروش و به کارگیری از تلویزیون های 8K , ارتقا خواهد یافت .


PS VR2 با PS5 عرضه خواهد شد



سونی اولی شرکتی بود که حقیقت مجازی را در کنسول هایش بهره برد . در‌صورتی‌که تکنولوژی حقیقت مجازی ترقی نماید , سونی ناچار خواهد شد که آن را در کنسول تازه خویش استعمال نماید . قاب ها در کنسول PS4 Pro ترقی و بهبود چشمگیری داشته اند . البته رزولیشن آن در مقایسه با کارت گرافیک رایانه های گیمینگ , هنوز نیز مشکلاتی دارااست .

وایرلس یک کدام از ترقی های تازه حقیقت مجازی است و PS5 نمی تواند از آن دیده پوشی نماید . محبوبیت PS VR اثبات شده‌است . بدین ترتیب بروزرسانی های تازه این تکنولوژی , نشانگر عرضه زودتر PS5 است . توقع داریم که ورژن نو PS VR , سوای باکس سیاه و کابل های فرنگی باشد . 
من بازدید : 234 شنبه 31 فروردین 1398 نظرات (0)
قالیشویی

قالیشویی یک از مشاغل خدماتی است که در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است. با گسترش فرهنگ شهر نشینی و سپس آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ و سپپس در شهرهای کوچکتر یکی از مشاغلی که به شدت مورد نیاز بود قالیشویی نام داشت. محدودیت فضا، نداشتن امکانات کافی جهت شستشو، افزایش تعرفه های آب، کمبود آب و زندگی صنعتی به همراه کمبود وقت افراد، همگی موجب افزایش تقاضای شستن فرش و قالیچه به شرکتها و موسسات مربوطه است. با توجه به افزایش رشد تقاضا انواع موسسات و شرکتهای شستشوی فرش و قالیچه در تهران و شهرهای دیگر به سرعت شروع بکار نمودند و هر کدام سعی در کسب رضایت مشتری و افزایش سهم بازار خود دارند. در حال حاضر با وجود تعداد بسیار زیاد شرکتهای قالیشویی، رقابت شدیدی در این حرفه وجود دارد. از طرفی مشتریان بدنبال یافتن قالیشویی در جردن با بهترین کیفیت خدمات و کمترین قیمت هستند. ویژگیهای یک قالیشویی با خدمات با کیفیت و مطلوب به شرح ذیل است.



بهترین خدمات قالیشویی

از جمله بهترین خدمات قالیشویی از دید مشتریان و مصرف کنندگان ارائه خدمات با کیفیت بالا و کمترین هزینه است. یک قالیشویی خوب در درجه اول باید کسب رضایت مشتری و مشتری مداری را سرلوحه کسب و کار خود قرار دهد. نحوه ارتباط با مشتری و آموزش افراد مرتبط با مشتری در برقراری ارتباط توام با احترام بسیار اهمیت دارد. در واقع آنچه در ذهن مشتری ماندگار است نحوه برخورد محترمانه پرسنل با آنهاست که حائز اهمیت است. سایر موارد در ارائه بهترین خدمات قالیشویی زمان دریافت و تحویل به موقع فرش، شستشوی باکیفیت با مواد با کیفیت، رعایت اصول بهداشتی و شرعی در شستشو، تحویل انواع فرش و قالیچه در کاورهای مناسب جهت جلوگیری از کثیف شدن آنها حین تحویل، لول کردن فرشها پس از خشک شدن کامل، تحویل فاکتور رسمی و معتبر از جمله خدماتی است که از اهمیت بالایی جهت جلب رضایت مشتریان برخوردار است. رعایت موارد و نکات مد نظر مشتری و انجام کار طبق خواسته مشتری از دیگر نکات مهم در جلب رضایت مشتری محسوب می شود. در برخی موارد دیده شده که افراد حین دریافت فرش نظرات مشتری را شنیده و قول مساعد جهت اجرای آن داده ولی هنگام تحویل، مشتری با چیز دیگری روبرو می شود.



قیمت مناسب قالیشویی

قیمت مناسب قالیشویی و هزینه ارزان یکی از عوامل مهم در نظر مشتریان است. با توجه به هزینه های بالای زندگی افراد زیادی بدنبال قالیشویی با کمترین و ارزانترین قیمت هستند. در واقع کیفیت بالا همراه با قیمت مناسب و ارزان از نظر مشتری مهم جلوه می کند. یکی از موارد مهم در هزینه قالیشویی ارائه فاکتور طبق لیست قیمتهای اعلام شده در ابتدای کار است. تنظیم فاکتور رسمی مطابق لیست قیمت و موارد توافق شده از نظر مشتری بسیار اهمیت داشته و یک قالیشویی موفق رعایت این نکات را همواره در نظر می گیرد. همچنین تعیین هزینه حمل و نقل، نرخ انواع مواد شوینده و انواع مختلف شستشو از دیگر نکات مهم در قیمت شستشوی فرش است. در نهایت تمام این موارد در سایه خوش قولی و تحویل و دریافت به موقع فرش موجب کسب رضایت مشتری و افزایش سهم بازار در فضای بشدت رقابتی امروز خواهد گردید.

شماره تماس چهار رقمی : 1846

آدرس سایت : www.carpetiranmehr.ir
من بازدید : 221 دوشنبه 17 دی 1397 نظرات (0)

تهران راپل ارائه کننده کلیه خدمات نمای ساختمان در تهران، کرج و ورامین


شرکت تهران راپل در زمینه کلیه خدمات نما ساختمان فعالیت میکند. از مهمترین خدمات شرکت تهران راپل پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان است که با سالها تجربه، از جمله شرکتهای پیشرو است و با جذب و آموزش افراد نخبه، آماده همکاری با سازمانها و مدیران ساختمان، مهندسین و سازندگان ساختمان های دارای ارتفاع بالا است.

پیچ و رولپلاک سنگ نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما مناسب ساختمانهایی است که نیاز به مستحکم سازی سنگ نما دارند

نماشویی یا شست و شوی نمای ساختمان

نماشویی یا شست و شوی نما عبارت است از تمیز کردن شیشه و نمای ساختمان و سایرسازه های شهری.

رنگ آمیزی نما و نقاشی نمای ساختمان

رنگ آمیزی نما و نقاشی نمای ساختمان یکی دیگر از خدمات شرکت تهران راپل است. نمای ساختمان بسته به مصالح بکار رفته در آن، پس از گذشت زمان دچار فرسودگی میشود و رنگ خود را از دست میدهد و یا تغییر رنگ پیدا میکند، که در اینصورت نیاز به نقاشی و رنگ آمیزی نما خواهد داشت.

نورپردازی نمای ساختمان

تهران راپل خدمات نورپردازی نمای ساختمان نیز انجام میشود. نورپردازی نما یکی از موارد مهم در زیبایی نمای ساختمان است و با توجه به معماری ساختمان، از طراحی منحصر به فرد برخوردار است.
خدمات شرکت تهران راپل در سراسر تهران - کرج – وارامین (قرچک) - و سایر شهرستان ها انجام می گیرد.
نقاشی نما
رنگ آمیزی نما
پیچ و رولپلاک نما
نور پردازی نما

تعداد صفحات : 4

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • دوستان من
  آمار سایت
 • کل مطالب : 36
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 5
 • باردید دیروز : 15
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 52
 • بازدید ماه : 5
 • بازدید سال : 5,476
 • بازدید کلی : 27,162
 • کدهای اختصاصی
  طراحی کارت ویزیت
  دختر خاص مغرور
  کافه اینترنتی
  فان گذر
  تیکه های باحال
  تبلیغ پارسی
  پی سی صدا
  راک شرقی
  پی سی دانلود
  دانلود ویدئو
  تبادل لینک رایگان
  سامسونگ گلکسی
  پدرو رودریگز
  جی بی پوز
  معرفی گل و گیاه
  وب آق حسین
  شکلک کده
  آی تی سنتر
  درباره پسر ها
  پارس تیتراژ
  آب نیست
  وب نوشت عاشقانه
  ستاره بازی
  خاطرات شب یلدا
  بدو عکس
  ایرانسل رایگان
  مروا کامپیوتر
  فایل کده
  تی تی لینک
  شهر کوچک زیبا
  ایران کلید
  دلنوشته های من
  وبسایت پویا
  سر بلاگ
  همه با هم
  تفرجگاه ایران
  98 کلوب
  تفریح و سرگرمی
  سرگرمی
  گیگ دی ال
  کلوپ سرگرمی
  جکستان
  جعبه من
  کندار دانلود
  وبسايتی برای همه
  انصاری
  لینک زیاد
  بيشتر بدانيم
  جکستان شکرستان
  اخبار علم و دانش
  ایران ورک مارکت
  ایران پیکس
  کلبه محبت
  تاپ دانلود
  آخرین امید
  معرفی درختان میوه
  مسیج عشقولانه
  ایران وب دیتا
  ورزشکده
  رادیکال 24
  من تنها
  باران
  ایران پیکسل
  شهر سبز
  آموزش طراحی
  مجله تفریحی
  دانلود رایگان
  جک برای تو
  تنهاترین مرد زمین
  فروشگاه بازی
  نرم افزار رایگان
  سخت افزار جدید
  والپیپر زیبا
  دانلود ما
  پرتو وب
  بهزاد پکس
  دانلود
  پورت 20
  مجرمان بی گناه
  دیوار
  لینک 88
  درهم و برهم
  کتابخانه
  دانلود جدیدترینها
  لینک دانلود
  گیتار در آتش
  ابر دانلود
  وبلاگ
  محمد خلج
  دانلود سریع
  من و خدا
  طراحی میلاد
  کدبانو
  دانلود منیجر
  برترین وب
  نت مارکت
  بهترینم تویی
  استاد نجفی
  کلاس آنلاین ما
  عصر دانلود
  انیمیشن قدیمی
  آبادانیها
  گروه
  دانلود آهنگ جدید
  شب
  تفریحستان
  پساپس
  دانلود فیلم جدید
  دانلود جدید
  اطلاعات کامپیوتری
  آقای مصطفوی
  عشق یکطرفه
  خندانده
  فایلهای 2015